ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-4-17

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر پیمان جعفری، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه آمار زیستی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استادی موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394