ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-4-25

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر بیژن ضیاییان، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه جراحی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394