ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-9-7

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر شهرام بامداد، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه چشم مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394