ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-9-7

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر آناهیتا سنایی دشتی، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه کودکان مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استادی موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394