ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-10-17

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر علیرضا صالحی عضو هیأت علمی گروه MPH دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394