ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-10-23

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر خلیل ضرابی عضو هیأت علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394