ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-10-23

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر زهرا امیر غفران عضو هیأت علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استاد برتری موافقت گردید.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394