ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-11-28

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر سید فخر الدین مصباح عضو هیأت علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استادی موافقت گردید.


 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394