ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1397-1-22

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر علی اکبر محمدی عضو هیأت علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استادی موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394