غرفه هفته آموزش

غرفه هفته آموزش

razmjoo hadi

1397-2-23در پانزدهمین روز از اردیبهشت ماه غرفه آموزشی در دانشکده پزشکی با محوریت دفتر توسعه آموزش دانشکده، همکاری آموزش دانشکده، معاونت پشتیبانی، آموزش بین الملل و دانشجویان گروه منتورینگ برگزار گردید.

در این غرفه لاگ بوک های آموزشی، فعالیت های دانشکده در راستای طرح تحول آموزش ، طرح منتورینگ دانشجویی، فعالیت های دفتر توسعه آموزش پزشکی، فعالیت های امور آموزش دانشکده، فعالیت های واحد بین الملل، تاریخچه رشته پزشکی در ایران و شیراز و تابلو بسته های تحول در آموزش و مجموعه ای از پمفلت های آموزشی به نمایش گذاشته شده و همچنین مسابقه های جداگانه ای جهت دانشجویان و کارمندان دانشکده طراحی شده است که با استقبال فراوان روبرو گردید.

این غرفه با بازدید رییس و شورای معاونین دانشکده همچنین معاونت آموزشی دانشگاه دکتر شمس و دکتر سراج زاده مدیر امور برنامه ریزی و آمار معاونت آموزشی همراه بود.

دکتر شمس و دکتر خسروی در بازدید انجام شده به اهمیت فعالیت های دانشجویان در دفاتر توسعه تاکید کردند و اعلام کردند که فعالیت های دانشجویی این چنینی می تواند در کاهش افت تحصیلی بسیار موثر باشد .

دکتر خسروی با دانشجویان بین الملل دانشگاه صحبت و از نزدیک در جریان روند آموزش آنان قرار گرفتند.

در روزهای بعد بازدید از غرفه توسط مشاور معاونت آموزشی دانشگاه خانم دکتر ثقه الاسلام ادامه یافت، وی به لزوم همکاری بین اساتید مشاور و گروه های آموزشی را تاکید نمودند.

دکتر جواد کجوری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نیز از دیگر بازدید کنندگانی بود که نظرات خود را در خصوص ارتباط هرچه بیشتر دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بیان نمودند.

در این یک هفته تعدادی از دانشجویان و اساتید پایه و بالینی از غرفه بازدید و نظرات ارزشمند خود را ارایه نمودند.

مسئولین دانشگاه و دانشکده از همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و امور آموزش و آموزش بین الملل در برگزاری غرفه تشکر و قدردانی نمودند.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394