ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1397-5-9

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر مهدی دیانت پور، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه ژنتیک مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394