کارگاه مدارا ورزی

کارگاه مدارا ورزی

razmjoo hadi

1397-8-29


نقد پذیری یکی از شاخص های اصلی در ارتباطات

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   کارگاه مدارا ورزی مواجهه با عقاید مختلف برگزار شد.

دکتر آرش مانی، دانشیار گروه روانپزشکی مباحث جذابی در خصوص: " تفکر نقادانه، کنترل خشم و پرخاشگری، مدارا ورزی و رفتار قاطعانه و جرأتمندانه ارائه نمود.

صنم حائری، دبیر کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی   بیان نمود: این کارگاه با هدف، ارتباط موثر و مشارکت بیشتر کارکنان در ارتقای فرایند کاری و سازمانی برگزار شد که با استقبال گسترده کارکنان همراه بود.

وی گفت   در این کارگاه نقد پذیری به عنوان یکی از شاخص های اصلی در ارتباطات موثر کاری بیان شد و کارکنان با فرایند صحیح نقد آشنا شدند.

حائری اضافه نمود   کمیته پیشنهادات در نظر داردبه صورت مستمر جهت کارکنان از این قبیل کارگاه ها را برگزار نماید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394