ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1397-10-9

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر فرداد اجتهادی، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه داخلی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394