ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1397-10-15

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر طاهره اسماعیل پور، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه آناتومی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394