ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1398-8-11

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه، پرونده دکتر پونه مکرم، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه بیوشیمی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استادی موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394