دوره فیزیوپات

 

الف- نظام آموزشي دوره فيزيوپاتولوژي:

دوره فيزيوپاتولوژي مرحله دوم آموزش پزشکي است که پس از مقطع علوم پايه مي باشد و شامل دو نيمسال بوده و شرط ورود به آن قبولي در آزمون علوم پايه و گذراندن دروس علوم پايه براساس آئين نامه هاي آموزشي مي باشد. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است که بتواند ضمن آگاهي دادن در مورد مباني فيزيولوژيک بيماريها و عوامل موثر بر آنها، دانشجو را با تظاهرات بيماريها و تشخيص تحليل گرانه آن آشنا نمايد.

در مقطع فيزيوپاتولوژي نحوه ارائه دروس بصورت بسته هاي آموزشي مجزا (بلاک) مي باشد بصورتي که دانشجو در هر بلاک با بيماريهاي يکي از رشته هاي باليني آشنا مي گردد. در هر بلاک علاوه بر ارائه درس باليني مرتبط با آن، محتواي دروس غير باليني مربوط به آن بلاک نيز به صورت ادغام يافته ارائه ميگردد (جداول 1و2). به اين دروس غير باليني که محتواي آنها در بلاک هاي متعدد ارائه ميشود "دروس ادغام يافته" گفته ميشود. اين دروس عبارتند از: پاتولوژي تئوري 1و2، فارماکولوژي 2و3، و پزشکي اجتماعي 1-5 و2-5. پس از برگزاري کلاس هاي هر بلاک، دانشجو چند روز فرصت خواهد داشت تا با مطالعه مطالب ارائه شده، براي آزمون آن بلاک آماده شود.

در نيمسال دوم مقطع، پس از اتمام تمامي بلاک ها، دروس مقدمات عملي و تئوري توسط مرکز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد که طي آن دانشجو با اصول گرفتن شرح حال، معاينه باليني و اصول اوليه برخي از مهارتهاي باليني آشنا مي شود. جداول شماره 1و2 ليست تمامي بلاک ها و دروس آنرا نشان مي دهد. لازم به ذکر است که عليرغم اينکه کلاسهاي درس بهداشت 4 در بين بلاکهاي نيمسال اول دوره فيزيوپاتولوژي توزيع شده است مطالب آن مرتبط با بلاکها نبوده و جزو دروس ادغام يافته محسوب نميگردد.

 


 جدول شماره 1: بلاک ها و دروس مرتبط با آنها در نيمسال اول مقطع فيزيوپاتولوژي

نام بلاک

تعداد واحد

درس غيرادغام

پاتولوژي نظري  1

(2 واحد)

فارماکولوژي 2

(1 واحد)

پزشکي اجتماعي

1-5 (1 واحد)

ميان ترم

فارماکولوژي يک

1

 

 

 

 

کليه

5/1

*

*

 

 

گوارش

2

*

*

*

*

عفوني يک

5/1

*

*

*

 

اعصاب

1

*

*

*

 

قلب

1

*

*

*

 

ريه

1

*

*

*

 

اطفال

1

 

 

 

 

درس بهداشت 4*

2

 

 

 

 

پاتولوژي عملي 1*

2

 

 

 

 

 *توضيح: دروس بهداشت 4 و پاتولوژي عملي 1 بصورت بلاک مجزا برگزار نميگردد و در طول نيمسال ارائه مي گردد.


جدول شماره 2:  بلاک ها و دروس مرتبط با آنها در نيمسال دوم مقطع فيزيوپاتولوژي

نام بلاک

درس غيرادغام (تعداد واحد)

پاتولوژي نظري 1 (2واحد)

فارماکولوژي 3

(12 واحد)

پزشکي اجتماعي

 2-5 (1واحد)

ميان ترم

بلاک خون

5/1

*

*

*

 

غدد

2

*

*

*

*

عفوني دو

5/1

*

*

*

 

زنان

1

*

 

*

 

روماتولوژي

1

*

*

*

 

فرهنگ و تمدن

2

 

 

 

 

درس مقدمات تئوري*

2

 

 

 

 

دوره مقدمات عملي*

2

 

 

 

 

پاتولوژي عملي2 *

1

 

 

 

 

 *توضيح:  درس پاتولوژي عملي 2 بصورت بلاک مجزا نبوده و در طي نيمسال ارائه مي گردد. درس مقدمات تئوري نيز در حين دوره مقدمات عملي ارائه ميگردد.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394